Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Häirekeskus on üksmeelne, meeskonnatööle orienteeritud, innovaatiline ja kiirelt arenev asutus. Peame väga tähtsaks head tööõhkkonda ja kolleegide omavahelisi häid suhteid. Tahame, et meie töötajad tuleksid iga päev tööle hea tundega ja oleks valmis inimesi nende hädas aitama. Häirekeskus on asutus, mis on näoga inimese poole mitte ainult abivajaja huvides, vaid ka igapäevastes suhetes töökaaslastega.

 

Riigiasutusele kohane organisatsioonikultuur

Arendame teadlikult riigiasutusele kohast organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri, kus väärtustame kaasatust ja arutelu, koos otsustamist ja koostöös tegutsemist, infoliikumist ja kommunikatsiooni kui väga olulist juhtimisvahendit, adekvaatset tagasisidet ja tunnustust hea töömeeleolu ja motivatsiooni loomiseks. Järgime avalikule teenistusele laienevaid hea halduse nõudeid nii oma töötajate suhtes kui ka kiiret abi vajavaid inimesi teenindades. Hindame kõrgelt kollegiaalsust, korrektsust ja tööeetikat suhetes partnerasutustega.

Meil on uued aja nõuetele vastava sisustusega ja turvalised hooned piirkondlikes keskustes, väga hea töökeskkond, kõrgtehnoloogilised Tervislik töökoht1töövahendid. Häirekeskus on Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustiku liige ning jälgime teadlikult ja järjekindlalt meie töötingimuste tervislikkust.            

  

Tule arendama hädaabiteenust

Häirekeskusesse tööle tulles on Sul vastutusrikas võimalus ja huvitav väljakutse asuda tööle peale olulist siseturvalisuse ümberkorraldust – Eesti üleminekut ühele hädaabinumbrile 112. Kui tuled tööle päästekorraldajaks, saad hakata ühel hädaabinumbril teenindama kõigi kolme valdkonna – kiirabi, pääste ja politsei hädaabikutseid. Kui tuled tööle administratsiooni poolele, saad olla osaline uues ja huvitavas etapis hädaabiteenuse arengus, kus on ära tehtud abi saamise kiirendamiseks määrava tähtsusega reform ning järgnevatel aastatel seisab ees selle murrangulise ümberkorralduse lõpuleviimine. See tähendab kogu pääste, kiirabi ja politsei koordineerimise toomist ühte kohta – Häirekeskusesse, olgu siis tegu kiire abiga maal või veekogul. Siin on tööalaseks arenemiseks ja edasiliikumiseks põnevaid väljakutseid nii päästekorraldajana tööd alustavale inimesele kui ka hädaabiteenuse ja organisatsiooni arendusega tegelevale töötajale.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510