Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Euroopa ühtne hädaabinumber 112 loodi 1991. aasta 29. juulil Euroopa Nõukogu otsusega. Euroopa Nõukogu soovitas hädaabinumbri 112 võtta liikmesriikides paralleelselt kohalike hädaabinumbritega kasutusele 31. detsembriks 1992.

Eestis on hädaabinumber 112 üleriigiliselt kasutuses 1. aprillist 2000. aastast.

Hädaabinumbri 112 kasutuselevõtule Eestis pandi alus 4. detsembril 1991. a Vabariigi Valitsuse määrusega nr 256, millega kinnitati Riikliku päästeameti hädaabikeskuse kontseptsioon. Kontseptsioonis märgiti esmakordselt tulevase häirekeskuse ülesanneteks õnnetusteate vastuvõtmine ÜHELT HÄDAABINUMBRILT ning õnnetusteate edastamine PÄÄSTJATELE ja KIIRABILE eelnevalt koostatud tegutsemiskavade kohaselt. Tollel ajal toimis Eestis neli erinevat hädaabinumbrit: 01, 02, 03 ja 04. Tuletõrje- ja päästeteenistuse hädaabinumbril 01 tehtavaid kõnesid võeti vastu 28-s, kiirabi kutseid 42-s ja kutseid gaasiavariile 20-s erinevas kohas üle Eesti. Seega võeti hädaabikõnesid vastu kokku 90-s erinevas kohas.

    

Hädaabinumbri 112 kasutuselevõtmist hakati ette valmistama 1992. aastal. Alates 1992. aastast on Eesti mobiilivõrgus võimalik helistada numbrile 112. Tollal suundusid kõik kõned üle Eesti Tallinna ning maakondades puudus 112-kõnedele vastamise võimekus. Ajavahemikus 1994-1999 võeti kõikjal Eestis kasutusele hädaabinumber 112 ka fixvõrgus (paralleelselt varasemate hädaabinumbritega) ning korraldati mobiiltelefonidelt kõnede marsruutimine tugijaamajärgsetesse maakondadesse. Alustati kiirabi- ja päästeteadete ühes kohas ja 112-lt vastuvõtmist. 1998 võeti Eesti Telefoni ja Politseiameti koostöös kasutusele politsei lühinumber 110, mis töötas fixvõrgus paralleelselt vanade numbritega ja oli kättesaadav ka mobiilvõrkudest. 1. novembriks 1999 oli hädaabinumbrile 112 vastamise süsteem Eestis üles ehitatud, varasemad 0-ga alanud hädaabinumbrid (01, 02, 03, 04) suleti ja kõned suunati automaatvastajatele, kust paluti valida vastavalt 112 või 110. Alates 1. aprillist 2000 automaatvastajad suleti ning hädaabi kutsumiseks tuli helistada kas 112 või 110. Seega võeti Eestis hädaabinumber 112 üleriigiliselt kasutusele 1. aprillist 2000. a.

Hädaabisõnum SMS-112 käivitus 11. detsembril 2012

Häirekeskuses käivitus 11. detsembril 2012 kuulmis- ja kõnepuudega inimestele suunatud teenus SMS-112. SMS-112 teenust on võimalik kasutada kõigil inimestel, kuid see on väljatöötatud eelkõige sihtrühma vajadusi arvestades. Teenuse kasutamiseks kasutajakonto loonud isikud saavad mobiiltelefoniga edastada Häirekeskusele kõigi mobiilsideoperaatorite võrkudest tasuta õnnetusteate tekstsõnumina.

Eestis kehtib üks hädaabinumber 112 alates 11. veebruarist 2015.

Eesti läks Häirekeskuse juhtimisel üle ühele hädaabinumbrile 112 sümboolselt Euroopa 112 päeval, 11. veebruaril 2015. Alates 11. veebruarist 2015 on Eestis üks hädaabinumber 112, millelt saab sündmuskohale kutsuda kogu vajamineva abi – kiirabi, päästjad ja politsei.  Üleminek ühele hädaabinumbrile muutis  abi kutsumise inimesele lihtsamaks ning abi saamise kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Üleminek seniselt kahe hädaabinumbri (112 ja 110) süsteemilt ühe numbri 112 süsteemile võimaldab hädaabikõnede teenindamise edasiarendamist kogu Eestis ühtlaselt, terviklikult ja kvaliteetselt. Üleminek ühele hädaabinumbrile on siseturvalisuse valdkonnas viimase aja üks tõsisemaid arenguhüppeid, sisulisi ümberkorraldusi ning suurimaid projekte abi saamise kiirendamiseks ja elanike turvalisuse suurendamiseks, mis vähendab dubleerimist ja kiirendab infovahetust inimese ja riigi vahel kiire abivajaduse korral. Ümberkorraldust alustati Siseministeeriumi haldusalas 2010. aastal ning see oli Vabariigi Valitsuse programmiline eesmärk. Ühe hädaabinumbri vajalikkust kinnitas ka Siseministeeriumi 2008. aastal tellitud uuring, milles 85 protsenti küsitletuist vastas, et politsei, päästeteenistus, kiirabi ja merepääste peaksid olema kättesaadavad ühelt telefoninumbrilt. Üks ja tasuta hädaabinumber 112 kehtib terves Euroopa Liidus.

     

Eesti on Euroopa Liidus üheksas riik, mis läks üle ühele hädaabinumbrile 112. Ainult üks hädaabinumber 112 on riigisiseselt kasutusel Taanis, Soomes, Rootsis, Hollandis ja Rumeenias. Portugalis, Bulgaarias ja Maltal  on sisuline üleminek ainult 112-le toimunud, kuigi siseriiklikud numbrid on veel töös, ei reklaamita neid enam välja hädaabinumbritena. Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele on EL lähedastest riikidest ainult 112 kasutusel ka Islandil ja Gruusias.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510